Om oss

Medlemsinfo

Allmänt

 • Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och anläggningar vilket innebär att dess synpunkter och direktiv måste följas.
 • Medlem inom Kvicksunds Båtförening är skyldig att uppträda och förvalta området så att föreningens anseende och avtal inte kan ifrågasättas.
 • Parkering skall ske så att bryggor och slipområde och dess vägar ej blockeras.
 • Var och en som öppnat låst utrymme eller inpassering är ansvarig för att detta stängs och låses oavsett andra finns på plats inom området.
 • Medlem är skyldig att delta i underhållet av området och bryggorna.
 • Underlåtenhet att följa, eller åtgärder vidtagna för att kringgå regler för slip- eller bryggområdet kan medföra att styrelsen fråntar medlem plats på området. 

Fördelning av slip och bryggplatser

 • Medlemskap i föreningen medför inte automatisk rätt till vinter- eller sommarplats.
 • Medlem som önskar uppläggningsplats eller sommarplats på föreningens område placeras på en turlista. Turlistorna hanteras av styrelsen
 • För turordning på listorna är skriftligt anmälningsdatum avgörande. Dock måste angiven båt passa till ledig plats.
 • Uppläggnings- och bryggplatser är personligt tilldelade och kan inte överlåtas eller hyras ut i andra hand
 • Byte till större båt ger inte automatiskt rätt till större bryggplats utan detta hanteras efter anmälan i turlistan.
 • Vid uppehåll i båtägande reserveras platsen högst två säsonger. Styrelsen avgör om platsen tillfälligt kan användas av platssökande på turlistan Medlem som säljer båt måste anmäla till styrelsen om ny båt ersätter eller inte. 

Båtägaransvar

 • Båt som ligger upplagd på slipen och/eller ligger förtöjd inom klubbens område skall vara försäkrad med minst ansvarsförsäkring.
 • Utnyttjande av slipen som uppläggningsplats debiteras med på höstmötet fastställd säsongsavgift. Endast tilldelad plats får användas.
 • Båtägare som önskar ha båt upplagd på slipen sommartid måste begära tillstånd för detta genom styrelsen som tar beslutet vid styrelsemöte. Sommaruppläggning debiteras med säsongsavgift.
 • Varje båtägare ansvarar för att palla upp sin båt på ett betryggande sätt. Bockar, vagnar och pallning skall vara godkända av slipförman före upptagning.
 • Varje bock, vagga eller vagn skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 • Båt upplagd eller förtöjd inom föreningens område skall vara märkt så att ägaren kan kontaktas
 • Vid användande av öppen eld eller varmt arbete skall eldsläckningsmateriel finnas på plats.
 • Varje båtägare ansvarar för att städa egen uppläggningsplats samt ta hand om egna sopor
 • Uppvärmningsanordningar i båtar och på slipområde får inte användas utan uppsikt/närvaro.

Sjösättning/Upptagning

 • Sjösättning eller upptagning sker efter av slipförmannens uppgjorda turlista.
 • Båtägare ansvarar för att sling och kopplingar är korrekt lagda
 • Försäkringspremien och avgifter till klubben skall vara betalade och kunna uppvisas på anmodan.